Praktische zaken van A - Z

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster.
Te denken valt aan:
• Afsluitweek na de meeste thema’s IPC, presentaties, tentoonstellingen
• Excursies passend bij thema’s zoals een bedrijfsbezoek, museumbezoek en  theatervoorstelling
• Fieldtrips, wandelingen door de buurt
• Bibliotheek bezoeken
• Klim-op het podium
• Feesten en vieringen
• Schoolreis en schoolkamp


Beeldmateriaal kinderen

We maken op school geregeld foto’s en filmpjes die we plaatsen op de website of op onze social media. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind(eren) kunt u dit aangeven bij de directeur van de school.
 

Fruitdagen

In alle groepen wordt halverwege de ochtend gelegenheid gegeven om wat te eten en te drinken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen alle kinderen alleen fruit en/of groente meenemen. 
We willen hiermee de kinderen stimuleren om gezonde tussendoortjes te nuttigen. 
 

Gevonden voorwerpen

In de kopieerkamer naast de bovenbouwentree staat een bak met gevonden voorwerpen. De spullen die niet opgehaald worden, stellen we tentoon tijdens de oudergesprekken. Voor de spulletjes die overblijven, zoeken we na verloop van tijd een andere bestemming. 


Hoofdluis

De hoofluiscontrole wordt op school uitgevoerd door ouders van de betreffende groep. 
Als bij een kind hoofdluizen en/of neten worden gevonden, wordt de leerkracht en de contactpersoon van de werkgroep hierover ingelicht. De leerkracht licht de betreffende ouders in en geeft eventueel advies over hoe te behandelen. Aan de ouders van de betreffende groepen wordt een brief gestuurd ter informatie.

Na veertien dagen vindt de nacontrole plaats van de groepen waar hoofdluis geconstateerd is. Ook worden dan de kinderen die afwezig/ziek waren bij de eerste controle nog nagekeken. Alle kinderen zijn verplicht hun jas in de door school gratis verstrekte luizentas te doen. 

Voor verdere informatie zie:
www.ggdhollandsnoorden.nl/hoofdluis of www.rivm.nl/hoofdluis


Inzameling

In de hal van de bovenbouwingang heeft de stichting DMW twee inzamelstandaards geplaatst voor kleding en schoenen. De oud papiercontainer staat altijd buiten op het plein, zodat iedereen oud papier en karton in kan leveren. 
Wij ontvangen voor deze inzamelingsactiviteiten een financiële vergoeding.
 

Jaarkrant


De Jaarkrant is een overzicht van het schooljaar per groep. In de Jaarkrant staan foto’s en geschreven stukjes van gebeurtenissen, uitjes, leuke uitspraken of interviews gedurende het jaar. Zo ontstaat een leuk overzicht van een heel schooljaar van de eigen groep. 
De Jaarkrant wordt gemaakt door een aantal ouders per groep. Zij stellen de krant samen door stukjes te schrijven, foto’s te maken, soms interviews af te nemen en uiteindelijk de krant op te maken. Hierbij kunnen ouders ook gebruikmaken van de foto’s en stukjes op de website van De Klimop. Ook kunnen de oudere kinderen een bijdrage leveren aan de Jaarkrant door zelf stukjes, interviews of foto’s te maken. 
 

Klim-op het podium

Bij ‘Klim-op het podium’ treden de kinderen op. De voorstellingen vinden plaats op: Alle (groot)ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom. Wilt u, als u komt met jongere kinderen, ervoor zorgen dat u uw kind bij u in de buurt houdt, zodat het optreden goed te volgen is?
De voorstelling in juli is alleen bedoeld voor de kinderen van De Klimop vanwege het afscheid van groep 8.
 

Mobiele telefoons

Het is niet toegestaan dat de kinderen tijdens schooluren een mobiele telefoon bij zich hebben. Als u een belangrijke reden heeft om uw kind wel een mobiele telefoon mee te geven, dient u bij de directeur van de school een toestemmingsformulier aan te vragen. 
 

Opvang

Kinderen die voor en/of na schooltijd opvang nodig hebben, kunnen gebruik maken van de Buiten Schoolse Opvang door Forte Kinderopvang. Deze opvang wordt georganiseerd in een locatie naast ons schoolgebouw. 

Voor- en/of naschoolse opvang bij Forte Kinderopvang 
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw kind zich helemaal thuis. Maar van Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken. Spelen en ontspannen gaan daarbij hand in hand. Bovendien is er altijd iets leuks te doen bij een Forte BSO: kijk voor een overzicht van alle activiteiten en workshops op www.fortebso.nl.
Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om vrij te spelen of om gewoon lekker een boekje te lezen. 

Bij Forte Kinderopvang kunt u terecht voor: 
• Voorschoolse opvang 
• Naschoolse opvang inclusief vakanties 
• Naschoolse opvang exclusief vakanties 
• Alleen opvang tijdens vakanties 
• Flexibele opvang 

Vaste pedagogisch geschoolde medewerkers zorgen voor een individuele begeleiding, een veilige omgeving en een stimulerende sfeer waarin uw kind zich thuis voelt. En dankzij onze mogelijkheden voor flexibele en extra opvang kunnen we ook uw onvoorziene behoefte aan opvang vervullen. 
Forte Kinderopvang verzorgt (indien van toepassing) het vervoer van en naar school. Verder bieden wij kinderen de mogelijkheid warm te eten bij de BSO (na 17.30 uur): samen genieten van een verse en gevarieerde maaltijd die goed gegeten wordt, want zien eten doet eten! Verder zorgen de basisschool en Forte BSO dat ze van elkaar op de hoogte zijn van activiteiten en belangrijke ontwikkelingen. Door deze doorgaande lijn op drie niveaus (onderwijs, opvang en ouders) profiteren de kinderen van een samenwerking op maat. Kom kijken en kennismaken! 
Bekijk de Forte BSO op www.fortekinderopvang.nl, mail naar info@fortekinderopvang.nl, of bel 0251-658058.
 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op €65,- per leerling.

Rookverbod

Onze school is een openbaar gebouw, waarin het wettelijk rookverbod van kracht is. Wij hebben het predicaat “rookvrije school”. Ook buiten de schooluren, dus op ouderavonden, vergaderingen, werkavonden en dergelijke dient dit verbod te worden nageleefd. Ook op ons schoolplein mag niet gerookt worden. 
 

Schoolfotograaf

Eenmaal per schooljaar nodigen wij een schoolfotograaf uit. Geheel vrijblijvend fotografeert hij de kinderen, eventueel met op De Klimop zittende broertjes en/of zusjes. Van de groepen worden groepsfoto’s gemaakt. De school draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van resultaat, kwaliteit of financiële afwikkeling. 
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op maandag 2 september.
 

Schoolreizen

Dit schooljaar staan de volgende schoolreizen gepland:  Voorafgaand aan deze schoolreizen ontvangt u van de penningmeester van de Oudervereniging een betalingsverzoek voor een vrijwillige ouderbijdrage. 
Als de betaling op problemen stuit, kan er overleg plaats vinden met de directie van de school. 
Als een leerling onverhoopt niet mee gaat met het schoolreisje, verwachten we dat uw kind gewoon op school komt. Wij zorgen dan dat het kind onderwijs krijgt.

 

Schoolzwemmen

Groep 4/5 en 6/7 krijgen één keer per twee weken een uur zwemonderwijs in zwembad “De Witte Brug”. De kinderen zwemmen op donderdag van 9 tot 10 uur en worden per bus vervoerd. Omdat dit vervoer voor de helft onder de gemeentelijke subsidieregeling valt, ontvangt u van onze penningmeester van de oudervereniging een betalingsverzoek voor het resterende deel. Het eerste half jaar zwemt groep 6/7, daarna zwemt groep 4/5.

 

Schoonmaak

Het schoolgebouw wordt dagelijks schoongemaakt door firma Hans Weeren. In de zomervakantieweken vindt een grote schoonmaakbeurt plaats. 

 

Sponsoring

Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die hen willen sponsoren. Dit kan een uitkomst zijn om extraatjes te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het Ministerie van Onderwijs heeft met zestien organisaties een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring zijn vastgelegd. 
De afspraken tussen de sponsor en de school worden in overleg met het ISOB-bestuur schriftelijk vastgelegd. Het ISOB-bestuur heeft een algemeen sponsorbeleid dat de instemming heeft van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school, kunnen zij daarvoor een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. 
 

Spreekuur

Wij hebben op onze school geen vastgesteld spreekuur. De school staat altijd voor u open. Geen enkele vraag vinden wij onbelangrijk. Als u iets te vragen of op te merken heeft, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht (buiten de lestijden) of de directeur. 
Het kan soms ook heel plezierig zijn om even een telefonische afspraak te maken. Regelt u dat alstublieft ook buiten de schooltijden. 
Bij elke groep ligt een contactschrift op de gang waarin u korte informatie kwijt kunt. 
Onze directeur, Theo Huting, is tijdens de schooltijden bereikbaar (di, wo en do). 
De intern begeleider, Linda Reijnders, is bereikbaar op maandag en vrijdag.
 

Stagiaires

Wij werken met stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zullen er studenten zijn die de opleiding volgen tot pedagogisch medewerker, leerkracht, schoolleider of andere pedagogische beroepen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leeropbrengsten van uw kind. Vanzelfsprekend blijft de begeleidende leerkracht te allen tijde verantwoordelijk voor de groep.
 

Tevredenheidspeilingen

Op De Klimop werken we met een driejarige cyclus van tevredenheidspeilingen.
 De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in het beleid van de school. 
 

Uitmarkt

Tijdens de Uitmarkt sluiten we het schooljaar gezellig af met onder andere optredens van alle kinderen, verkoop van knutselwerkjes, een loterij en hapjes en drankjes. Iedereen is van harte welkom om onze Uitmarkt te bezoeken. De Uitmarkt is dit schooljaar op vrijdag 5 juli. 
 

Uitnodigingen

Het komt geregeld voor dat in de groepen uitnodigingen voor feestjes worden uitgedeeld. We begrijpen dat het handig is om deze uitnodigingen op school te verspreiden. Het is natuurlijk erg leuk om uitgenodigd te worden voor zo’n feestelijke gelegenheid. We zien echter dat de kinderen die niet worden uitgenodigd het soms erg vervelend vinden, dat zij niet tot de gelukkigen behoren. Wellicht kunt u hier rekening mee houden en de uitnodigingen op een andere manier verzorgen. Dit geldt ook voor de kerst- en nieuwjaarskaarten die rond de kerstvakantie worden uitgedeeld. 
 

Verjaardag vieren in de groepen 1/2

Om 8.30 uur starten wij met het vieren van de verjaardag. We feliciteren de jarige en zingen liedjes. Om 09.45 uur zijn de ouders van harte welkom om samen met hun kind de traktatie uit te delen.