Algemene regelingen

 

Aannamebeleid


Het gehele schooljaar stellen wij ouders in de gelegenheid kennis te komen maken met onze school.

De Klimop hanteert drie richtlijnen bij het aannamebeleid:
• Ouders kiezen bewust voor de filosofie van De Klimop
• Het is de verwachting dat het kind zal welvaren bij ons type onderwijs, zowel
sociaal-emotioneel als cognitief
• Het is de verwachting dat het kind het onderwijsproces van medeleerlingen niet zal verstoren en/of buitenproportioneel veel begeleiding zal vragen.

 

Wenperiode


Voordat een vierjarige op onze school komt, is er de mogelijkheid gebruik te maken van een ‘wenfase’. In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen de kinderen vijf dagdelen meedraaien in hun toekomstige groep. Deze wendagen kunnen niet gepland worden tijdens evenementen of op feestdagen. Ook adviseren we u om uw kind niet te laten wennen in de laatste maand voor de zomervakantie. 
De planning van deze wentijden gebeurt in overleg met de betreffende groepsleerkracht. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten moeten tijdig worden aangemeld (vóór 31 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin het kind vier wordt). 

 

Leertijd/leerplicht


De Klimop verzorgt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 7520 uur onderwijs in een periode van acht schooljaren. Dit komt neer op gemiddeld 940 uur per schooljaar.

 

Verlofaanvragen


Op grond van de wet mag de schooldirectie maximaal 10 dagen verlof verlenen:
• bij ernstige ziekte van ouder(s) of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met de directeur)
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste
één dag
• als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden (periode in overleg)
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (periode in overleg)

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouder(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen bij de directeur, dan wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken.

Extra vakantieverlof 
De Leerplichtwet biedt geen ruimte voor het verlenen van extra vakantieverlof buiten de vastgestelde vakantieperiodes. 
Er is één uitzondering op de regel, namelijk wanneer één van de beide ouders een beroep heeft/hebben waarbij het niet mogelijk is vakantie op te nemen tijdens de vastgestelde vakantieperiodes. U kunt dan denken aan beroepen binnen de sector horeca en het agrarisch bedrijf. Beroepen waar in het hoogseizoen (april t/m september) het grootste deel van het jaarinkomen verdiend wordt. 
Bij uw aanvraag extra vakantieverlof moet u een werkgeversverklaring toevoegen. In deze verklaring staat de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouders. Een werkgeversverklaring kan de verlof aanvraag ondersteunen, een werkgeversverklaring is echter niet van doorslaggevende aard. Met andere woorden een verlofaanvraag met toevoegde werkgeversverklaring biedt geen garantie voor het verlenen van het aangevraagde verlof. 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. De Leerplichtwet geeft een aantal regels waaraan een directeur zich moet houden als het gaat om maximaal 10 schooldagen verlof per schooljaar. De regels en voorwaarden staan op de achterzijde van het aanvraagformulier extra vakantieverlof. U kunt dan denken aan verhuizing, overlijden, viering van ambts- of huwelijksjubileum of het bijwonen van een huwelijk. 
Er zijn ook situaties waarvoor u geen verlof krijgt zoals familiebezoek buitenland, vakantie in goedkope periode, eerder vertrek vanwege de files of verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
Heeft u na het lezen behoefte aan meer informatie over verlof in het algemeen dan kunt u bij de directeur of leerplichtambtenaar een folder verlof tijdens schooltijden vragen. 
Mocht u vragen hebben over de aanvraag extra vakantieverlof of de Leerplichtwet dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Castricum, tel: 0251- 66 11 22.

 

Ziekte leerling


Natuurlijk komt het weleens voor dat uw kind ziek is of later komt, omdat het naar de dokter of tandarts moet. In een dergelijk geval moet u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch melden. Als uw kind zonder afmelding niet op school aanwezig is, wordt u voor 9.00 uur gebeld.
Bij een korte ziekte of ongeval (tot maximaal drie weken) informeert de groepsleerkracht de directie en onderhoudt het contact met leerling en ouders. De groepsleerkracht stelt een plan van aanpak op.

Toestemming voor onderzoek of behandeling buiten de school onder schooltijd 
Ouders kunnen de school toestemming vragen om medewerking te verlenen voor onderzoek/ behandeling/ begeleiding onder schooltijd door externen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om logopedie, fysiotherapie, medisch of psychologisch onderzoek. Uitgangspunt hierbij is, dat een leerling zoveel mogelijk meedoet met het geplande onderwijsprogramma. Afspraken buiten de school moeten zodanig gepland worden, dat de leerling zo weinig mogelijk afwezig is. 
Een aanvraag voor deze vorm van verlof voor onderzoek of behandeling buiten de school moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directie. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een instemmingformulier. Bij ondertekening daarvan nemen de ouders zelf de verantwoordelijkheid op zich gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en wordt de school gevrijwaard voor aanspraken gedurende deze tijd. 
Er kan alleen toestemming worden gegeven als het zeker is dat de leerling buiten de school onder begeleiding naar een externe gaat. 

 

Medicijnverstrekking/medisch handelen


Binnen de directiegroep van de ISOB zijn voor alle ISOB-scholen uniforme afspraken vastgelegd in een protocol met betrekking tot het verstrekken van medicijnen en het verrichten van medische handelingen door medewerkers van de school. 
In het protocol worden drie situaties onderscheiden. Hierbij gelden de volgende afspraken: 

Kind wordt ziek op school 
Dit is relatief de meest voorkomende situatie. Afgesproken is, dat de scholen in voorkomende gevallen na overleg met de ouders bepalen of het kind opgehaald wordt of naar huis kan worden gestuurd. 

Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
Het ingaan op verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen wordt met grote terughoudendheid gedaan. Afspraken daaromtrent worden schriftelijk vastgelegd.

Medische handelingen 
Verzoeken van ouders voor het uitvoeren van medische handelingen zullen in principe niet worden gehonoreerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een eenvoudige medische handeling op school door een personeelslid plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de aard en complexiteit van deze medische handeling en de beschikbaarheid van een personeelslid om deze handeling te kunnen verrichten. De directeur beoordeelt een verzoek van de ouders en beslist of het verzoek gehonoreerd kan worden. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. 

In alle gevallen geldt, dat de eindverantwoordelijkheid bij de ouders ligt. 

 

De GGD, uw kind en de school


De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen. 
Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/ of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. 

5 - 6 jaar
Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling. 

10 – 11 jaar
Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleeg-kundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. 
Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. 

Overleg op scholen 
Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen over zijn, worden besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte gesteld door de school. 

Projecten 
De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties. 

GGD en Samenwerken 
De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderstrepen wij ons motto:

‘Samen werken aan gezond leven’

Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op 088-01 00 555. 
Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl

 

BHV/EHBO

De volgende collega’s zijn opgeleid in bedrijfshulpverlening (BHV): Zij worden tweejaarlijks bijgeschoold in levensreddende handelingen.

Deze collega’s zijn in het bezit van een EHBO-diploma: Zij worden jaarlijks bijgeschoold.

 

Vervanging bij afwezigheid leerkracht


Bij ziekte van een leerkracht wordt direct naar een oplossing gezocht. Er komt in principe een invalkracht of de kinderen worden intern opgevangen door andere leerkrachten. Indien er sprake is van overmacht kan het in extreme gevallen voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Uiteraard wordt u als ouder eerst op de hoogte gesteld. We sturen nooit zomaar kinderen terug naar huis.

 

Veiligheid in en om de school


In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en calamiteitenplan (ter inzage op school). Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden.
Elk schooljaar wordt er twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het calamiteitenplan is van toepassing als er een noodsituatie dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal ‘veilig’ heeft gegeven.

 

Verzekeringen


Via ons bestuur is een ongevallenverzekering van kracht voor leerlingen, het personeel en participerende ouders. De verzekering geldt tijdens het verblijf in en buiten school en op het schoolplein tijdens schooluren en een uur voor en na schooltijd. Ook zijn deze personen verzekerd tijdens excursies, sportdagen en andere evenementen in schoolverband.
Schade aan persoonlijke eigendommen valt buiten deze verzekering (bijvoorbeeld fietsen en kleding). 

 

Schorsing en verwijdering


In bijzondere gevallen kan een leerling door de directeur voor een of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd na overleg met het schoolbestuur en de inspectie en na melding bij de leerplichtambtenaar. Deze maatregel zal alleen gebruikt worden als de veiligheid van leerkrachten en/of medeleerling(en) niet meer te garanderen is.
Ouders hebben het recht tegen de schorsing bezwaar te maken. Schorsing is een zeer ernstige maatregel. Wij zullen in vrijwel alle gevallen in eerste instantie proberen samen met de leerling een plek te geven aan zijn frustraties en gedragingen zodat we er samen van kunnen leren.
Indien bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het schoolbestuur besluiten het kind de verdere toegang tot de school te weigeren.
In overleg met de leerplichtambtenaar moet een andere school voor het kind gezocht worden. Het is mogelijk dat verwijdering vooraf wordt gegaan door schorsing. Bij verwijdering kunnen ouders bezwaar maken tegen de beslissing van het schoolbestuur.

 

Schoolcontactpersoon


Met de schoolcontactpersoon van onze school, Merel Groot, kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De schoolcontactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 

Vertrouwensinspecteur


Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rondom seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld. Bij de vertrouwensinspecteur kunt u ook terecht voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, etc. Ieder bevoegd gezag is wettelijk verplicht bij een dergelijke klacht melding te doen bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij/zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de melder afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen. Het telefoonnummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs is: 0900 - 1113111

 

Klachtenregeling


Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit om bij ontevredenheid, de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten kunt u beroep doen op de ondersteuning van de schoolcontactpersoon Merel Groot. In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt natuurlijk ook zelfstandig tot dit besluit komen. Hiervoor is de Landelijke Klachtencommissie:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel: 030 – 280 95 90
www.onderwijsgeschillen.nl

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen, is er in de wet “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” vastgelegd dat op elke school een aandachtsfunctionaris is aangesteld. De aandachtsfunctionaris is opgeleid in het hanteren van de meldcode en is aanspreekpunt voor iedere medewerker in de school die kindermishandeling vermoedt of ermee wordt geconfronteerd.