Hoe volgen we de ontwikkeling van het kind?

 

Het leerlingvolgsysteem


Om de leerling zo goed mogelijk te volgen wordt er systematisch gewerkt aan:  

Het kindplan


De leerkracht en de leerling maken gezamenlijk een kindplan. Hierin worden op alle vlakken van ons onderwijs doelen gesteld, in samenspraak met het kind. Er wordt besproken welke sterke punten het kind bij zichzelf herkent en welke concrete doelen hij of zij graag wil behalen gedurende een bepaalde periode.

Drie keer per jaar vindt er een gesprek plaats met ouders en leerling over de voortgang, resultaten en persoonlijke groei. In dat gesprek nemen ouders, leerling en leerkracht een gelijkwaardige plaats in. Het Kindplan van elke leerling dient als uitgangspunt. De leerkracht gaat niet alleen in op wat het kind heeft geleerd, maar ook hoe het heeft geleerd.

 

Rapportage


Over de ontwikkelingen van uw kind wordt u zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd. U wordt driemaal per schooljaar uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht van uw kind. Het leerlingrapport wordt driemaal per schooljaar beschikbaar gesteld via digiDuif. Als u het noodzakelijk vindt een gesprek met de leerkracht te hebben, dan kunt u uiteraard ook zelf contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 

Toetsing


Het is belangrijk om de kinderen regelmatig te toetsen. Dan weten we wat we de kinderen vervolgens kunnen aanbieden. We willen niet meer gaan toetsen om te achterhalen wat kinderen nog niet weten en hen daarop afrekenen.
Ook is het jammer dat alleen kinderen iets horen over hun groei op het gebied van taal, rekenen en lezen en niet op de andere vakken. We zullen een portfolio per kind ontwikkelen waarbij hun groei op alle onderdelen zichtbaar wordt.
We toetsen de kennis (wat heeft het kind geleerd) met behulp van (digitale) toetsen.
We toetsen de persoonlijke vaardigheden aan de hand van observaties (welke vaardigheden zet het kind in en hoe gebruikt het deze).

Diagnostische toetsing
Wij maken gebruik van digitale lesmethodes die doorlopend inzicht geven in de ontwikkeling en het niveau van het kind.
We nemen ook toetsen af, een prima middel om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind. Toetsen worden individueel of digitaal afgenomen op een moment dat een kind daaraan toe is, of wanneer de situatie vraagt om meer onderzoek. Mede aan de hand van de toetsgegevens worden samen met het kind nieuwe doelen opgesteld.

Onafhankelijke toetsing (CITO)
Om de lange-termijnontwikkeling te volgen maken we gebruik van een onafhankelijke toetsing van het Cito-toetsingsprogramma dat bestaat uit:  

Overgaan naar de volgende groep


Doordat wij ons zoveel mogelijk richten op de groei van ieder kind persoonlijk is het gewenst om tweemaal per jaar te bekijken of het kind nog in het goede schooljaar zit. Soms kan dit betekenen dat er tijdens de voortgangsbespreking in februari gesproken wordt over het overgaan naar een hoger leerjaar. Het kan ook zo zijn dat een kind een verlenging krijgt van het leerjaar met een half jaar.

 

De school en het voortgezet onderwijs


Omdat de kinderen op onze school steeds meer in hun eigen tempo gaan werken, zullen zij straks aan het einde van de basisschoolperiode een gedifferentieerd profiel laten zien. Sommige kinderen zullen met rekenen misschien al het programma van 2-VWO Wiskunde gedaan hebben terwijl ze met begrijpend lezen net de kerndoelen van de basisschool hebben gerealiseerd.
Omdat het belangrijk is dat de scholen van het voortgezet onderwijs dit profiel overnemen en niet met alle vakken opnieuw beginnen zal De Klimop met de verschillende scholen van voortgezet onderwijs overleg gaan voeren.

 

Uitstroomgegevens van de leerlingen van De Klimop naar het voortgezet onderwijs


Schooljaar 2013-2014
Vorm van voortgezet onderwijs:  Percentage: 
VMBO Praktijk  0 %
VMBO Basis  0 %
VMBO Kader  0 %
VMBO Gemengd  3 %
MAVO/HAVO  28 %
HAVO/VWO  69 %
Schooljaar 2014-2015
Vorm van voortgezet onderwijs:  Percentage: 
VMBO Praktijk  0 % 
VMBO Basis  11 % 
VMBO Kader  11 % 
VMBO Gemengd  11 % 
MAVO/HAVO  22 % 
HAVO/VWO  45 % 
Schooljaar 2015-2016
Vorm van voortgezet onderwijs:  Percentage: 
VMBO Praktijk  0 % 
VMBO Basis  9 % 
VMBO Kader  15 % 
VMBO Gemengd  3 % 
MAVO/HAVO  45 % 
HAVO/VWO  28 %