De kwaliteit van het onderwijs

 

Kwaliteitsbeleid


Als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs dan stellen wij onszelf vijf vragen:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we die dingen ook goed?
• Hoe weten we dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

 

Schoolplan


Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op. Hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens uit. Deze beleidsvoornemens gaan over:
• leeropbrengsten
• het onderwijsaanbod
• zorg voor leerlingen
• integraal personeelsmanagement
• materieel beleid
• financieel beleid
• kwaliteitsbeleid

 

Schooljaarplan


Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangegeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komende schooljaar. Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij.

Zowel het vierjaarlijkse schoolplan als het jaarlijkse schoolplan worden ter instemming voorgelegd aan onze Medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs.

 

Kwaliteitsvragenlijsten


Onze school zal gaan werken met kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden wordt een verbeterplan gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan.

 

Monitorgesprekken


De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hem vallende scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern begeleider. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren.
Ook de resultaten van onze school worden cyclisch op regelmatige basis besproken. Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Onderwijsinspectie


De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Zij doet dit volgens de kaders van de ‘Wet op het onderwijstoezicht’.
De Inspectie verricht verschillende soorten onderzoeken op basisscholen. De Inspectie rapporteert haar bevindingen op de website: www.onderwijsinspectie.nl.

 

Kwaliteit van de leerkrachten


Nog belangrijker dan de lesmethodes die de school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Onze gediplomeerde en ervaren leerkrachten volgen trainingen of gaan trainingen volgen op het gebied van vakkennis en persoonsontwikkeling.
Onze leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Intervisie vormt een belangrijk onderdeel van de filosofie van onze school. Van en met elkaar leren, bijstellen en bijschaven, gebeurt in voortdurend overleg met elkaar.

 

Pedagogische sensitiviteit


Al onze leerkrachten werken ‘pedagogisch sensitief’. Dat wil zeggen dat de leerkracht op het goede moment doet wat juist is, ook in de ogen van het kind. Voor ons is dit de kern van het onderwijs.
De leerkracht is invoelend, heeft aandacht en toont belangstelling. Het kind voelt zich bij de leerkracht volkomen aanvaard. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Het kind is goed zoals hij is. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en kan volkomen zichzelf zijn.
Elk contact met de leerkracht heeft tot doel het kind te sterken in het eigen kunnen.
De houding van de leerkracht is daarbij steeds positief. Ook fouten zijn een fase in het vergroten van begrip. Kinderen ontwikkelen hierdoor een optimistische houding in plaats van een gebrek aan zelfvertrouwen.

 

Passend onderwijs


Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Alle kinderen moeten daarom een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Met als doel om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door onze focus op levenshouding, hogere vaardigheden, persoonlijke leerroute en door begeleiding en ondersteuning van de leerkracht vanuit pedagogische sensitiviteit, is ons onderwijs op een heel natuurlijke manier passend en op maat voor elk kind.