Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van zowel de ouders als het team van De Klimop en regelt het overleg tussen beide groepen.
De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders.
Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. De MR vergadert elke 6 weken en werkt volgens een vastgesteld reglement dat voor iedereen beschikbaar is. Indien er verkiezingen nodig zijn dan zullen die in het begin van het schooljaar worden gerealiseerd.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de samenstelling van de Medezeggenschapsraad als volgt:

De oudergeleding:
Sjesco Heuberger (voorzitter)
Eugenina Korthouwer (secretaris)
Jaap Boot

De personeelsgeleding:
Merel Groot (GMR-vertegenwoordiger)
Pauline van den Akker
Wilma Biesterbos

Het e-mailadres van de MR is: mzr@obsdeklimopcastricum.nl

Voor alle ISOB-scholen is er voor algemene beleidszaken een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) actief.